mod137 – most přes Bezručovo údolí – stavba

Součástí železniční stanice Hory sv. Šebestiána byl most, který tvořil vstupní bránu do Bezručova údolí. Byl původně postaven jako dřevěný a později dostal ocelovou konstrukci. Přinášíme vám článek o mostu i jeho vzkříšení v modelovém měřítku TT. Přípravy provázela řada úkonů. Od četných geodetických měření, fotodokumentace současného stavu po hledání projektové dokumentace. Největší překážkou bylo to, že most už v dnešní době vlastně neexistuje.

Dobová fotografie z doby provozu, rok 1916. [zdroj neznámý]

Historie mostu

Most byl stavěn na samém počátku budování tratě do Vejprt. Roku 1873-74 byl most dřevěné konstrukce. Později, kolem roku 1890, byl nahrazen ocelovou konstrukcí.

Prakticky po roce 1954 nebyl most nijak využíván. Ocelová konstrukce během let nebyla nijak udržována a hrozilo, že se zřítí. Dne 18. června 1986 bylo provedeno „snesení“ nosné konstrukce mostu pracovníky Okresního stavebního podniku ze Svitav. V té době by bylo postupné rozebírání nákladné a proto se tehdejší vedení rozhodlo, že most bude odstřelen. Ten se po prvním odstřelu pouze otřásl a zůstal důstojně stát na svém místě.

Nakonec se střílelo třikrát a teprve poté se most zřítil k zemi. Rychlost s jakou byl most rozebrán, odvezen a rozkraden, byla poplatná době i místu, kde se nacházel. S kamennými opěrami si v té době nikdo hlavu moc nelámal, a tak můžeme být rádi, že se dodnes dochovalo alespoň to. Současný stav je vidět na následujícím obrázku. Reportáž Československé televize můžete najít v archivu ČT24 , nebo v 16minutě na této adrese : archiv ČT. Stejný osud potkal i jednopólový příhradový most o pár set metrů dále. Střílelo se několikrát, dokud ocelová konstrukce nelehla k zemi.

Z celé konstrukce se dodnes dochovaly jen dvě opěry. Základy středového pilíře jsou nerozeznatelné a v terénu prakticky nedohledatelné. Na místě jsou jen zarostlé kamenné bloky. Okolí opěr zarůstá a na opěrách samotných se podepisuje čas. Leckdo si jistě všimne otvoru, který je na pravé opěře ve směru do Bezručova údolí. K čemu sloužil?

Byl zřízen pravděpodobně pro zvláštní zařízení – vojenskostrategické účely. V případě potřeby zneprůjezdnění tratě by se do otvoru umístila trhavina pro destrukci opěry a zřícení mostní konstrukce. Tyto otvory byly zřizovány převážně u velkých ocelových mostů a byly umístěny u jedné z opěr, případně u pilíře. Otvory byly různě přístupné a záleželo na typu mostní konstrukce.

Pro zajímavost se na opěrách tohoto mostu točily roku 1990 záběry pro film Freonový duch. Jedná se o poslední minuty filmu.

Detaily mostu najdete ve fotogalerii –  https://www.zonerama.com/ustti/Album/845812

Příprava k modelování mostu 

  • důkladně jsme zmapovali plochu okolo opěr a pod mostem. K tomu jsme použili geodetické vybavení a zrealizovali výškopis a polohopis. Měření proběhlo v létě roku 2015. Grafické výstupy z našich měření nejen mostních opěr si můžete prohlédnout na této adrese  – https://www.zonerama.com/ustti/Album/1399036
  • K realizaci vymodelování ocelové nosné konstrukce bylo potřeba nastudovat nejen dobové obrazové materiály, ale i teorii mostního stavitelství. Vytvořili jsme tedy jakousi studii. K tomu nám posloužila skripta stavební fakulty VUT v Brně od Doc. Ing. Marcely Karmazínové, Csc. Základní zásady navrhování kovových mostů a Kovové mosty.
  • Zkoumali jsme fotografie Holubovského viaduktu, resp. jeho ocelová pole. Most byl snesen (ocelová pole) společností Firesta a zmodernizován roku 2015.
  • Článek o holubovském viaduktu – http://hosman.bigbloger.lidovky.cz/c/450209/Vymena-mostu.html
  • Více fotografií – http://www.apb-plzen.cz/seznam-galerii/galerie/581#p2
  • Přes naší energii vynaloženou hledáním v archivech, resp. Státním oblastním archivu v Praze, jsme se nedopátrali konstrukčního plánu, který by nám pomohl most vymodelovat. Získali jsme plán holubovského viaduktu. Tímto děkuji panu Ing. Václavu Suchému ze SŽDC za pomoc a hledání konstrukčního plánu.

Realizace stavby 

https://www.zonerama.com/ustti/Album/1925871

  • Stavba modelu mostu započala 16. 8. 2016.


Technická specifikace – obecné pojmy

Následující řádky slouží nám modelářům, abychom se naučili používat správnou terminologii a pochopili principy příhradových konstrukcí.

Přesná specifikace mostu:

– příhradový most s horní mostovkou
– přímopásový spojitý nosník s vyztuženou diagonální mřížovinou
– most o dvou otvorech se středním kamenným zděným pilířem

Schéma mostu a základní pojmy. [zdroj : usTTi.cz]

Mostovka je nosná konstrukce, která slouží pro uložení mostního svršku a přenáší zatížení z mostního svršku do hlavních nosníků. Hlavní nosníky jsou ocelové trámy, které přenášejí zatížení z mostovky přes ložiska do spodní stavby (opěr a pilířů).

most_popis_pricne_podelne_nosniky

Mostní svršek je část mostu, který slouží k zajištění průběhu mostního provozu a má splňovat podmínky bezpečného a spolehlivého provozu. Uložení kolejnic v železničním svršku se realizuje pomocí mostnic, které jsou obdobou pražců používaných u železničního svršku s kolejovým ložem. Mostnice jsou pak uloženy zpravidla na podélnících, v některých případech u mostů s horní mostovkou přímo na hlavních nosnících; pak jsou však zcela vynechány podélníky a příčníky klasické mostovky.

Opěry a pilíře jsou nosné prvky, které drží hlavní nosnou konstrukci na ložiscích. Ložiska jsou na opěrách pohyblivá (posuvná) a na středním pilíři pevná. Jejich umístění je závislé od typu konstrukce (statického působení – prostý nosník, spojitý nosník…)

 

Napsat komentář