Stanice Křimov – Nová Ves TT

Železniční stanici Hora Sv. Šebestiána můžeme spolu s vjezdovými moduly prohlásit za definitivně dokončenou. Naší úsTTeckou dráhu, která velmi věrně kopíruje skutečnou odbočku trati 137 z Křimova do saského Reitzenhainu ve správě Buštěhradské dráhy, obohatilo i několik traťových modulů. Úseky tratě jsou v různé fázi rozpracovanosti – od tvorby terénu po projektování jednotlivých modulů. Po několika letech příprav, provozních setkání, přednášek pro veřejnost a aktivitě bádání v archivech můžeme přistoupit k dalšímu velkému kroku. Tím velkým krokem je stanice Křimov – Nová Ves/Krima-Neudorf, kterou budeme budovat dle plánu z roku 1930.

Cílem této stránky je mít k dispozici veškeré dostupné informace, které nám pomáhají stanici vytvořit v modelovém měřítku 1:120. Najdete zde odkazy na jednotlivé zdroje a obrazové materiály, které postupně doplňujeme. Stejně jako u Hory Sv. Šebestiána vycházíme ze vzácných pramenů pana Ing. Jana Kadlece a jeho publikace Krušnohorská železniční trať Chomutov-Vejprty. Kniha vyšla roku 2022 k 150. výročí tratě Chomutov-Vejprty.

- fotogalerie dostupných materiálů ke stavbě stanice Křimov-Nová Ves
- projekt dřevěných modulů stanice Křimov-Nová Ves
- spolek Loko-motiv výtopna Křimov
- geometrický plán stanice z roku 1930 a 1948

Popis stanice Křimov-Nová Ves/Krima-Neudorf

Tato železniční stanice je výchozím uzlem odbočky vejprstké trati č. 137. Z vejprtského zhlaví odbočuje do směrů na Vejprty a na hraniční Reitzenhain. Byla výhodně postavena při křižovatce dvou cest do Saska. Ke hraničnímu přechodu Reitzenhain a do Bärensteinu. O důležitosti stanice svědčí množství zaměstnanců a bohatý kolejový dvůr. Šest průběžných kolejí umožňoval posun vozidel, křižování, odstavení vagonů, nakládku a vykládku. Křimov ležel na silné uhelné tepně. První motorový vůz byl na trati do Reitzenhainu nasazen od 1. ledna 1933 a od tohoto data byl osobní provoz zajišťován motorovou trakcí (M120.302).

Kolejový dvůr stanice Křimov-Nová Ves/Krima-Neudorf obsahoval:

- výpravní budovu
- dřevěný sklad - útulek pro dělníky vrchní stavby
- skladiště s rampou ze strany kolejí i příjezdové silnice
- výhybkářská stanoviště
- strážní domek č. 115
- strážní domek č. 52
- nakládací plocha s kusou kolejí
- výtopna s vodárnou
- točna ručně ovládaná se zázemím ke zbrojení uhlím.
- dvojice vodních jeřábů s popelovými jamami

Výpravní budova Křimov-Nová Ves/Krima-Neudorf

Výpravní budova pravděpodobně v období 1919-1935 (zdroj: Loko-Motiv.cz)

Výpravní budovu postavila Buštěhradská dráha podle individuálních návrhů. Autorem této stavby byl architekt Saturnin Heller, inženýr-asistent ve stavební kanceláři BEB v letech 1872-5. Rozměry výpravní budovy musela projekční kancelář společnosti přizpůsobit potřebám stanice. Projektant vyšel z typového Chválova plánu pro výpravní budovu 4. třídy se dvěma krajními rizality a s podélným traktem o sedmi okenních osách, v přízemí byla použita segmentově zaklenutá dvěře a okna.

- projektová dokumentace výpravní budovy (zdroj: Ing. Outlý, 1996)
- fotogalerie výpravní budovy Křimov (zdroj: usTTi.cz)

Stanici obývali vrchní adjunkt státních drah, přednosta stanice, oficiál, 2 staniční mistři, 2 vlakvedoucí, 4 průvodčí vlaků, staniční manipulant, 5 výhybkářů, 4 staniční pomocníci. Vedle obvyklých prostorů byla v objektu staniční budovy nádražní restaurace bez hostinských pokojů, nocležny vlakového personálu a kancelář odboru pro udržování dráhy. Vedle staniční budovy stojí dřevěný objekt, kde jako stavební materiál byly použity vyřazené pražce. Tento objekt sloužil jako útulek pro dělníky vrchní stavby.

Skladiště s rampou

Současný stav skladiště (zdroj: usTTi.cz 2023)

Skladiště má rampu ze strany příjezdové silnice i ze strany kolejí. Významným materiálem k přepravě bylo vždy dříví, rašelina a kusové zásliky. Např. v roce 1947 bylo spolu se stanicí Hora Sv. Šebestiána naloženo 450 vagonů zboží, což bylo více než 5000 tun.

- fotogalerie současného stavu skladiště s rampou (zdroj: usTTi.cz)
- projektová dokumentace budovy skladiště

Výtopna s vodojemem

Plán výtopny z roku 1928 (zdroj: geometrický plán)
- hitorie výtopny spolku Loko-motiv
- projektová dokumentace Výtopny 1899 - 1940

Ve výtopně je pod každou kolejí montážní jáma. Jsou zde 2 koleje a 2 stání pro lokomotivy. Druhá část budovy sloužila jako kasárna. Byly to nocležny pro zaměstnance, sloužící pro odpočinek, případně několik místností pro administrativu. V horní části budovy byl vodojem o 4 nádržích. Voda z těchto nádrží sloužila jako záložní zdroj hlavně v zimním období, kdy venku stojící vodní jeřáby zamrzaly. V ročence ČSD 1933-34 byla ve výtopně tato místa : vrchní oficiální strojvedoucí, 2 strojvůdci-čekatelé, 1 strojní topič, 2 pomocní zaměstnanci (topiči), 1 pomocný zaměstnanec pro veškeré práce, 3 smluvní dělníci. Výtopna patřila pod výtopnu Chomutov.

Točna

Točna podobných parametrů ze stanice Vejprty (zdroj: neznámý)

Otáčení na točně bylo ruční pomocí dvou osob. V okolí točny byl malý sklad s rampou a prostor s uhlím. Ke zbrojení uhlím se používali koše.

- fotogalerie současného stavu točny

V obvodu stanice bylo i závorářské stanoviště (čp270). Stanoviště bylo u tratě před přejezdem, kde též stál strážní domek. Ze závorářského stanoviště byly ručně obsluhovány závory a též závory, které byly na přejezdu silnice z obce Křimov do bývalé obce Menhartice.

Kronika stavby modulové stanice Křimov-Nová Ves/Krima-Neudorf

květen 2024 – Naprojektovali jsme dřevěné staniční moduly dle plánu z roku 1930.
Tradičně jsme zachovali geometrii výhybek i délky staničních kolejí.

březen 2024 – Proběhla I. etapa archeologického průzkumu terénu, naměření detailů i výškopisných dat v terénu ke zpracování projektu.